Verhuurvoorwaarden – Bouwmachines Midden Nederland

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden van Bouwmachines Midden Nederland

Alle prijzen zijn:

  • Excl. verzekerings toeslagen
  • Exclusief 21% BTW
  • Exclusief schoonmaak – en reparatiekosten
  • Exclusief verzekering
  • Alle prijzen m.b.t machines met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Voor meer draaiuren wordt toeslag berekend.
  • Af locatie Barneveld
  • Geldig vanaf 1 januari 2009

Artikel 1: huurder verklaart ontvangst gehuurde
Bouwmachines Midden Nederland (hierna te noemen als verhuurder) geeft hierbij aan huurder in huur de materialen, die in de huurovereenkomst gespecificeerd staan omschreven. Huurder verklaart deze materialen in huur te aanvaarden tegen de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. De huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen, inclusief de daarbij behorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de huur weer terug te geven.

Artikel 2: huurperiode, opzegging en verlenging
Het gehuurde moet aan het einde van de overeengekomen huurperiode worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Alle dagen gedurende welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen. Indien het gehuurde wordt terugbezorgd voor 8.00 uur, zal de dag van terugbezorging geen huur in rekening gebracht worden. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal, naar keuze van verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag worden verlengd, danwel zal verhuurder de onderhavige goederen onverwijld weer tot zich nemen. Deze overeenkomst kan te allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde materiaal bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst het gehuurde materiaal bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.

Artikel 3: waarborgsommen
De huurder heeft bij de verhuurder, die verklaart deze te hebben ontvangen, een waarborgsom gestort zoals vermeld op de eerste pagina van dit contract. Na teruggave van de goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder de aftrek van eventuele nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten, die verhuurder moet maken om de goederen weer in staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.

Artikel 4: eigendom en inspectie
De verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht – in nader overleg met huurder te regelen – controle op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

Artikel 5: uitlenen, onderverhuur, afstaan aan derden
Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan in kennis is gesteld en hij zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Artikel 6: afhalen, bezorgen, levertijd
Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij huurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele in ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende welke verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder, is door huurder geen huur verschuldigd.

Artikel 7: risico, aansprakelijkheid
Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, die het gehuurde na de in ontvangstneming mocht oplopen, noch ook de daardoor indirecte schade.

De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, die mocht worden toegebracht door het gehuurde. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, die derden tegen verhuurder aanhangig maken terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. In geval directe of indirecte schade ontstaat als gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch mankement, dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan, met een maximum van € 1.000,- per geval. Verhuurder zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technische mankement, voor haar rekening nemen. De normale uit dit contract voortvloeiende kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.

Artikel 8: risico, verzekering
In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde, dienen alle risico’s, vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde, door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de huurder bij deze over aan de verhuurder.

Artikel 9: lasten, belasting, diensten van verhuurder
Alle lasten en belastingen die terzake van het gehuurde geheven of worden geheven zijn voor rekening van de huurder. De in de huurperiode door de verhuurder te verrichten diensten – indien noodzakelijk – zullen door verhuurder normaal in rekening worden gebracht.

Artikel 10: beschikbaarheid
Indien een gebrek of schade van het gehuurde materiaal buiten de schuld van huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van de huurder heeft gestaan, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging van het gehuurde materiaal.

Artikel 11: gebruik, bediening, behandeling
De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en zorgvuldig te behandelen en verzorgen, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van het materiaal zijn overhandigd en die huurder verklaart te hebben ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dat het oliepeil van de gehuurde machines op het juiste peil blijft.

Artikel 12: onderhoud, reparatie, gebrek, schade
De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden van het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verhuurder. Indien reparaties door verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra van de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van deze overeenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat het materiaal gebreken vertoont of beschadigd is en/of dat de huurder het materiaal niet of niet voldoende heeft schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 13: betaling, facturering
De verhuur van materiaal geschiedt á contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, Indien de huurpenningen en/of geleverde koopartikelen door middel van een factuur in rekening worden gebracht, moet deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan, zonder enige korting of compensatie. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele terugvorderingen van de huurder op grond van deze of een andere overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: nakoming van de verplichtingen
Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan, wanneer door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt, onder curatele wordt gesteld of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één der gestelde omstandigheden de verhuurder het recht zijner keuze om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden; zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en intrest te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de overeenkomstige artikelen in het huidige Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: verplichtingen huur ex art. 14
De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om surséance van betaling en onder curatelenstelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. Huurder is verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

Artikel 16: wegraken materiaal
Indien de huurder buiten staat is om welke reden dan ook, het gehuurde matertaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 2 van deze overeenkomst.

Artikel 17: geschillen
Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen, die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd en vorderingen, die tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Artikel 18: kosten niet nakoming contract
Ten laste van de huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

Artikel 20: toepasselijk recht
Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag blijft buiten toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de arrondissementsrechtbank of het kantongerecht van Almelo competent, zulks onverminderd het recht van Bouwmachines M Nederland een rechtsgeschil aanhanging te maken bij de rechtbank in het arrondissement waarin de huurder domicilie houdt.

Artikel 21
Aanvulling op of wijziging van deze overeenkomst is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voorzover zij met bovenstaande bepalingen in tegenspraak zijn.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Bouwmachines Midden Nederland.